Avj gvngy` AvBwmBD‡Z

AvBwmBD‡Z fwZ© †mvbvjx Kvwe‡bi Kwe Avj gvngy`| MZ ïµevi Avj gvngy‡`i kvixwiK Ae¯’vi AebwZ n‡j Zv‡K avbgwÐi Be‡b wmbv nvmcvZv‡j fwZ© Kiv nq| cieZ©xKv‡j Zv‡K nvmcvZv‡ji wbweo cwiPh©v †K‡›`Ö (AvBwmBD‡Z) †bqv nq| Kwei †R¨ôcyÎ kixd Avj gvngy` gvbeRwgb‡K e‡jb, Zvi kvixwiK Ae¯’vi †Kv‡bv DbœwZ nqwb| gv‡S gv‡S nvZ-cv bv‡ob| wPwKrmKiv Rvwb‡q‡Qb, Zv‡K 48 †_‡K 72 NÈv ch©šÍ ch©‡e¶‡Y ivLv n‡e| wbD‡gvwbqv, BDwib Bb‡dKkb, nv‡U©i mgm¨vmn eva©K¨RwbZ bvbv RwUjZvq fyM‡Qb wZwb|


wZwb wbD‡ivjwR we‡klÁ Aa¨vcK Wv. †gv. Ave`yj nvB‡qi ZË¡veav‡b Av‡Qb| Kwe Avj gvngy` AvaywbK evsjv KweZv‡K bZyb Avw½‡K, †PZbvq I evKfw½‡Z we‡klfv‡e mg„× K‡i‡Qb| AvaywbK evsjv mvwn‡Z¨i Ab¨Zg cÖavb KweI wZwb| Zvi cÖK…Z bvg gxi Ave`ym ïKyi Avj gvngy`| GKvav‡i GKRb Kwe, Jcb¨vwmK, cÖvewÜK, †QvUMí †jLK, wkïmvwnwZ¨K Ges mvsevw`K wZwb|  • Qwe I msev` m~Î /gvbeRwgb

gšÍe¨ wjLyb :