‡fRvj Ilya ˆZwii †nvZviv Avov‡jB

Rxeb euvPv‡bvi Rb¨ AZ¨vek¨Kxq IlyaI KL‡bv KL‡bv n‡q DV‡Q cÖvYNvZx| †fRvj I bKj Ily‡ai Kvi‡Y A‡bK mgq †ivMx my¯’ nIqvi e`‡j n‡q co‡Q Av‡iv Amy¯’| cÖvYnvwbi NUbvI Kg bq| wKš‘ IB me NUbvq `vqx e¨w³iv cvi †c‡q hv‡”Q AvB‡bi duvK M‡j| evRv‡i bKj Ilya Qov‡bv P‡µi A‡bK m`m¨ aiv co‡Q AvBb-k…•Ljv i¶vKvix evwnbxi Awfhv‡b| åvg¨gvY Av`vj‡Z Zv‡`i LvwbKUv kvw¯ÍI n‡”Q| wKš‘ Zv‡ZI Kg‡Q bv †fRvj Ily‡ai Kvievwi‡`i †`ŠivZ¥¨| KviY †ewki fvM †¶‡Î †nvZviv †_‡K hv‡”Q aiv‡Quvqvi evB‡i|


AvBb cÖ‡qvMKvix ms¯’vi mswkøó Kg©KZ©viv ej‡Qb, †`‡ki Avbv‡P-Kvbv‡P M‡o D‡V‡Q †fRvj Ilya ˆZwii KviLvbv| Ab¨w`‡K †ivMxi ¯^Rbiv weåvšÍ n‡q wKb‡Q bKj Ilya, hv‡Z †ivMx my¯’ nIqvi cwie‡Z© cÖ‡qvRbxq mg‡q Ily‡ai Dcv`vb kix‡i bv cvIqvq n‡q co‡Q Av‡iv Amy¯’| cywjk I i¨ve avivevwnK Awfhv‡b †MÖßvi Ki‡Q IB P‡µi m`m¨‡`i| Z‡e †ewki fvM †¶‡Î g~j‡nvZv †_‡K hv‡”Q aiv‡Quvqvi evB‡i| åvg¨gvY Av`vjZ gv‡Sg‡a¨ kvw¯Í w`‡jI Kg‡Q bv †fRvj Ily‡ai Kvievi| `…óvšÍg~jK kvw¯Íi Afve I K‡Vvi bRi`vwii Afv‡e fxwZKi cwiw¯’wZ ˆZwi n‡q‡Q| evRv‡i cvIqv Ilya Avmj bv bKj, Zv mvavi‡Yi c‡¶ †evSv KwVb| Avi †fRvj Ilyamn AvUK e¨w³‡`i åvg¨gvY Av`vj‡Z †h ai‡bi mvRv †`Iqv nq, Zv g~jZ cÖZviYv I Ilya bKj Kivi Aciv‡a| G †¶‡Î eo ai‡bi mvRvi my‡hvM †bB|


i¨v‡ei wbe©vnx g¨vwR‡÷ªU mv‡ivqvi Avjg G wel‡q e‡jb, Ôwewfbœ mgq cwiPvwjZ Awfhv‡b bKj Ilya evRviRvZKvix‡`i mvRv †`Iqv n‡q‡Q| Z‡e Ilya bKj Kiv †h gvÎvi Aciva, Gi c~Y©v½ wePvi †gvevBj †Kv‡U©i gva¨‡g m¤¢e bq| GwU AcivacÖeYZv Kgv‡Z cÖ‡Póv gvÎ| g~jZ †gvevBj †KvU© RãK…Z gvjvgvj, Avmvwgi ¯^xKv‡ivw³ I mv¶¨-cÖgv‡Yi wfwˇZ Zvr¶wYK mvRv w`‡q _v‡Kb| Gme NUbvq Acivax‡`i Rb¨ †hgb GK ai‡bi evZ©v †`Iqv nq, †Zgwb †fRvjwe‡ivax Awfhv‡b Rbg‡bI ¯^w¯Í I m‡PZbZv ˆZwi nq|Õ


m¤úÖwZ bKj Bbmywjb I c¨v‡_wWb ˆZwi P‡µi cuvPRb‡K †MÖßvi K‡i‡Q XvKv gnvbMi cywj‡ki (wWGgwc) †Mv‡q›`v kvLv (wWwe)| hvÎvevox †_‡K wewfbœ bKj Ilya Ges Ilya ˆZwii miÄvgmn Zv‡`i †MÖßvi Kiv nq| Zviv Bbmywjb I c¨v‡_wW‡bi g‡Zv ms‡e`bkxj Ily‡ai ûeû bKj †gvoK I †evZj ˆZwi K‡i †fZ‡i †fRvj Ilya w`‡q evRviRvZ KiZ| †MÖßvi Kiv Avãym †mvevnvb, bvBgyi ingvb Ii‡d Zylvi, wiqvRyj Bmjvg Ii‡d g„`yj, bviwMm †eMg I Iqvwn`‡K KvivMv‡i cvVv‡bv n‡q‡Q|


Awfhv‡b †bZ…Z¡`vbKvix wWwei AwZwi³ Kwgkbvi †gv. Ave`yj ev‡Zb e‡jb, ÔcÖZviKPµwU †fRvj Ilya ˆZwi K‡i Zvi Mv‡q bvwg`vwg K¤úvwbi †gvoK e¨envi KiwQj| †gqv‡`vËxY© Ily‡a wmj e`j K‡i †gqv` evwo‡q wewµ KiZ| Gfv‡e Zviv av‡c av‡c cÖZviYv K‡i AvmwQj| bKj Ily‡ai Gme Kvievwi g~jZ AL¨vZ dv‡g©wm¸‡jvi gva¨‡g Ilya evRviRvZ K‡i _v‡K| Gme bKj Ilya kbv³ I AvUK Kiv A‡bKUvB RwUj| cÖv_wgK ch©v‡q Rã AvjvgZ I Avmvwg‡`i ¯^xKv‡ivw³‡Z bKj Ilya wPwýZ Kiv nq| c‡i Z`šÍKv‡j Ab¨vb¨ Z_¨-cÖgvY msMÖn Kiv nq|Õ


wewfbœ m~‡Î Rvbv hvq, bKj Ily‡ai Kvievwiiv wewfbœ †Mvcb KviLvbvq Ilya ˆZwi K‡i| Zv‡Z †ivM wbivg‡qi Dcv`vb _v‡K bv| eis bvbv iKg ivmvqwbK `Ö‡e¨i wgkÖ‡Y Ilya n‡q I‡V wel| Gici Zviv wewfbœ cÖwZwôZ K¤úvwbi †j‡ej ˆZwi K‡i jvwM‡q evRv‡i †Q‡o †`q bKj Ilya| †gqv‡`vËxY© Ilya wewfbœfv‡e msMÖn K‡i Zviv c¨v‡K‡U †gqv`, e¨vP b¤^i, g~j¨ BZ¨vw` bZybfv‡e ms‡hvRb K‡i| Gici †KŠk‡j Zv evRviRvZ K‡i _v‡K|


wewfbœ mgq †MÖßvi nIqv e¨w³‡`i e³e¨ †_‡K Rvbv hvq, AwaK gybvdvi Rb¨ Zviv †fRvj Ilya wewµ K‡i| wmwÛ‡K‡Ui m`m¨iv aiv co‡j Zv‡`i AvBwb cÖwµqvqB Qvov‡bvi e¨e¯’v Kiv nq| kvw¯Í ev Rwigvbv n‡j †m †¶‡Î wmwÛ‡KUcÖavbiv ¶wZc~iY †`Iqvi e¨e¯’v K‡i| gvVch©v‡qi Kvievwiiv †MÖßvi n‡jI wmwÛ‡KUcÖavb‡`i cwiPq cÖKvk K‡i bv| g~j‡nvZviv bvbvfv‡e cÖkvmb‡K g¨v‡bR K‡i _v‡K| Jla cÖkvmb Awa`ßi gv‡Sg‡a¨ dv‡g©wm I Ilya KviLvbv †_‡K bgybv wb‡q cix¶v K‡i| †mLv‡b Ily‡ai gvb wVK bv _vK‡j †gvevBj †Kv‡U©i gva¨‡g †Rj-Rwigvbv Kiv nq| Ilya bKjKvixiv G Rb¨ †Póv K‡i cÖZ¨šÍ AÂj I kn‡ii AwjMwj‡Z †fRvj Ilya evRviRvZ Kivi| evsjv‡`‡k Ily‡ai me‡P‡q eo cvBKvwi gv‡K©U ivRavbxi wgU‡dvW© nvmcvZvjmsjMœ GjvKvq| †mLv‡b wmwÛ‡KU m`m¨iv Ae¯’vb wb‡q Kg `v‡g Ilya cvB‡q †`Iqvi K_v e‡j †`‡ki wewfbœ GjvKv †_‡K Avmv e¨emvqx‡`i Kv‡Q MwQ‡q †`q bKj Ilya| Gfv‡e ivRavbx †_‡K †`‡ki wewfbœ A‡ji Ily‡ai †`vKv‡b Qwo‡q c‡o †fRvj I bKj Ilya|


  • Qwe I msev` m~Î /Kv‡jiKÉ

gšÍe¨ wjLyb :