Aveyavwei Z…Zxq fvlv wnw›`

Av`vj‡Zi Z…Zxq `vdZwiK fvlv wn‡m‡e wnw›`‡K AšÍf©y³ K‡i‡Q mshy³ Avie Avwgiv‡Zi Aveyavwe| GLb †_‡K †mLvbKvi Av`vjZ¸‡jv Aviwe I Bs‡iwR fvlvi cvkvcvwk wnw›`I e¨envi Ki‡e| G‡Z K‡i fviZxqiv wb‡R‡`i Awf‡hvM I Revbew›` wnw›`‡Z †ck Ki‡Z cvi‡eb| kwbevi G wel‡q GK cÖÁvcb Rvwi K‡i‡Q Aveyavwei AvBb gš¿Yvjq| wcwUAvB mshy³ Avie Avwgiv‡Zi miKvwi Z_¨‡K D×…Z K‡i Avj RvwRiv Rvwb‡q‡Q, †`kwUi †gvU RbmsL¨v 50 jv‡Li KvQvKvwQ|


  • Qwe I msev` m~Î /hyMvšÍi

gšÍe¨ wjLyb :