dyjevwoqvq hyeK‡K wcwU‡q gvij `v‡ivMv

gqgbwms‡ni dyjevwoqvq †mwjg bv‡g GK hyeK‡K wcwU‡q nZ¨v Kivi Awf‡hvM D‡V‡Q GK `v‡ivMvi weiæ‡×| †mwj‡gi evevi bvg Rvjvj DwÏb| evwo dyjevwoqv BDwbq‡bi AvÜvwiqvcvov MÖv‡g|


G NUbvq †iveevi Awfhy³ GmAvB †gvnv¤§` Avjxi mrgv wdiæRv LvZyb‡K †MÖdZvi K‡i‡Q cywjk| Zvi †`qv Z_¨ g‡Z, †gvnv¤§` Avjxi Miæi dv‡g©i cv‡k cyKyicv‡o gvwUi MZ© †_‡K †mwj‡gi i³gvLv Kvco, iwk, †jvnvi iW I wkKj D×vi K‡i‡Q cywjk|


GmAvB †gvnv¤§` Avjx Rvgvjcyi m`i _vbvq Kg©iZ Av‡Qb e‡j cywjk Rvwb‡q‡Q| wZwb QywU‡Z evwo‡Z G‡mwQ‡jb| wbn‡Zi cwievi I cywjk Rvbvq, kwbevi ivZ 9Uvi w`‡K †mwjg‡K ¯¿xi mvg‡b †_‡K wiqv` bv‡gi GK hyeK †W‡K wb‡q hvq| Gici Zv‡K Miæi dv‡g© wb‡q wkK‡j †eu‡a wbg©gfv‡e gviai K‡i GmAvB †gvnv¤§` Avjx, Zvi fvB †gvnveŸZ Avjx I fvwZRv wiqv`|


‡mwj‡gi Ae¯’v Avk¼vRbK †`‡L Mfxi iv‡Z wmGbwR‡hv‡M gqgbwmsn †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡j moK `yN©Ubvq AvnZ e‡j fwZ© K‡i NvZKiv cvwj‡q hvq| †iveevi mKvj 8Uvq wPwKrmvaxb Ae¯’vq gviv hvq †mwjg|


G NUbvq †mwj‡gi ¯¿x dv‡Zgv LvZyb ev`x n‡q `v‡ivMv †gvnv¤§` Avjxmn 4 R‡bi weiæ‡× dyjevwoqv _vbvq nZ¨v gvgjv `v‡qi K‡i‡Qb|


  • Qwe I msev` m~Î /hyMvšÍi

gšÍe¨ wjLyb :