A_©vfv‡e wPwKrmv n‡”Q bv gyw³‡hv×v †ki Avjxi

‡iŠgvix (KywoMÖvg) msev``vZv

A_©vfv‡e wPwKrmv Kiv‡Z cvi‡Qb bv gyw³‡hv×v †ki Avjxi (67)| wZwb `xN©w`b †_‡K c¨vivjvBwmm I Wvqv‡ewU‡m fyM‡Qb| Amy¯’ Ae¯’vq cÖ_‡g Zuv‡K †iŠgvix ¯^v¯’¨Kg‡cø‡· fwZ© Kiv nq| †mLv‡b Zuvi Ae¯’vi AebwZ n‡j w`bvRcyi Wvqv‡ewUm nvmcvZv‡j †idvW© K‡ib wPwKrmKiv| G‡ZI DbœwZ bv nIqvq fwZ© nb iscyi †gwWK¨vj K‡jR nvmcvZv‡j| †mLv‡b wPwKrmvi LiP †hvMv‡Z bv †c‡q wd‡i Av‡mb evmvq| gyw³‡hv×v †ki Avjxi ¯¿x Av‡gbv LvZybI k¦vmKó †iv‡M AvµvšÍ| †ki Avjx †iŠgvixi `uvZfv½v BDwbq‡bi DËi mvUKovBevwo MÖv‡gi Avãym Qvgv‡`i †Q‡j|

‡ki Avjx Rvbvb, cÖavbgš¿x †kL nvwmbv hw` Avgvi wPwKrmvi mye¨e¯’v K‡i †`b, Zvn‡j evwK w`b KqUv my¯’fv‡e Rxebhvcb Ki‡Z cvi‡ev|

gyw³‡hv×v †ki Avjx I Zvi ¯¿x Av‡gbv LvZyb

  • Qwe I msev` m~Î /B‡ËdvK

gšÍe¨ wjLyb :