Av‡nb Av‡nb †`BLv hvb

cv‡fj‡nvmvBb Bgivb

fv‡jvevmv w`e‡mi w`b mKvj‡ejvq GK ga¨eq¯‹ †jvK iv¯Ívi Ici GK evjwZ †Mvjvc wb‡q `uvwo‡q wQj| iv¯Ív w`‡q †h gvbylUvB hvw”Qj Zv‡K D‡Ïk¨ K‡i †PuwP‡q ejwQj-

Av‡nb Av‡nb †`BLv hvb

evBQv evBQv †Mvjvc jb|

‡mLvb w`‡q hvw”Q‡jb Sv°vm`v| †Mvjvc we‡µZvi AvZ©bv` Zvi fv‡jv †j‡M †Mj| wZwb _vg‡jb| †Mvjvc we‡µZvi Kv‡Q wM‡q ej‡jb, ÔMvbUv †Zv †mB evwb‡q‡Qb!Õ

-gvgv †Mvjvc dyj jb| ZvB‡jB bv Avgvi Mvb MvIqvWv mv_©K nBe|

Sv°vm`v cy‡iv evjwZ †_‡K †e‡Q‡U‡Q GK‡Rvov †Mvjvc nv‡Z wb‡jb|

-G¸‡jvi `vg KZ

-`vg PvB‡j †Zv PvBZvg 80 †UKv| Zq fv‡jvevmv w`em Dcj‡¶ 60 †UKv|

-Zywg gvgv `vg Pv”Q bvwK wKWwb Pv”Q!

-Av”Qv Avi evo‡KwWs KB‡ib bv| 50 †UKv †`b|

-ayiæ wgqv, †Zvgvi mvgvb¨ `yBUv dy‡ji `v‡g †Zv `yB Lvb †KvKv‡Kvjv wK‡b †cÖwgKv‡K LvIqv‡Z cvie|

-fvB, eyBSvjwQ Avcbvi Kcv‡j Kx Av‡Q!

-Kx Av‡Q

-Gnwb †hg‡b wKÞvgx KiZv‡Qb| Zv‡Z †Zv Avcbvi wdDPvi AÜKvi|

-Kx ej‡Z PvI Zywg

-‡`B‡Lb wVKB GKw`b †cÖwgKv Avcbvi nv‡Z †KvKv‡Kvjvi †evZj aivq w`qv KBe, ÔLvB‡Z LvB‡Z evwo hvb fvBqv!Õ

  • Qwe I msev` m~Î /B‡ËdvK

gšÍe¨ wjLyb :