eB‡gjvi Some iO Zvgvkv!

Rvg‡m`yiingvb mRxe

v †h gRby‡K w`‡b wZbevi wcwU‡qI eB wb‡q emv‡bv hvq bv, †mB gRbyB AvR eB‡gjvi Pvicvk ivDÛ ivDÛ P°i gvi‡Q| m‡½ D”Pwkw¶Z †cÖwgKv! ÷‡j ÷‡j hv‡”Q Avi Svby Ávbx-¸Yx cvewj‡Ki g‡Zv eB †b‡o‡P‡o †`L‡Q| nVvr †cÖwgKvi Ave`vi, iex›`Öbv‡_i Ô‡k‡li KweZvÕ eBwU wK‡b w`‡Z n‡e| gRby e¨vcK GKUv gyW wb‡q we‡µZv‡K ejj, Ôïbyb Rbve, iex›`Ö`vi Ò‡k‡li KweZvÓ eBwU w`b †Zv|Õ

ÔwVK †Kvb eBUvÕ we‡µZvi Ab¨gb¯‹ Reve|

ÔAvcwb ej`v bvwK! bv‡gi †k‡l KweZv K_vwU ey‡Sb bvB iex›`Öbv‡_i Ò‡k‡li KweZvÓbvgK KweZvi eBwU PvBwQ!Õ gRbyi K_v ï‡b we‡µZv †n‡m DVj| m‡½ Avkcv‡ki mevB| evwK wQj †cÖwgKv, †mI gRby‡K Av”Qvg‡Zv Svoj| †ePviv gRbyi †Zv GUv Rvbv wQj bv †h, Ô‡k‡li KweZvÕ g~jZ iex›`Öbv‡_i Dcb¨v‡mi bvg|

v Rqbvj cvMjv, `¨ †MÖU MíKvi| e¨vcviwU †Lvjvmv Kiv hvK| Ggb L¨vZ gvK©v bv‡gi c‡iI Zv‡K †Kb †MÖU MíKvi ejv n‡q‡Q, †mUv fve‡Qb †Zv Avm‡j †jLK wb‡RB bv‡gi c‡i GB †LZve Ry‡o w`‡q‡Qb| GB Avkvq †h, cvewjK GKUy b‡oP‡o e‡m GKevi n‡jI †hb Zvi eBwU Qyu‡q †`‡L| wKš‘ wewaevg! †KDB Zvi eB Qyu‡q †`‡L bv, GgbwK †`‡LI A‡b‡K bv †`Lvi fvb K‡i| †Kb ev Kx Kvi‡Y, Zv cvewjKB fv‡jv Rv‡b| Z‡e Avð‡h©i e¨vcvi n‡jv, GiciI cÖwZeQi Rbve Rqbvj cvMjvi eB Pywi hvq! KZ weL¨vZ †jL‡Ki eB c‡o _v‡K, wKš‘ Pywi nq †k‡l ZviUvB| †K ev †Kvb gvbe GB Kg©wU K‡i, Zv A‡b‡K †f‡eI Kyj cvq bv| hv‡nvK, eB Pywi nIqv‡Z cÖKvkK I KZ©…c¶ cÖwZeQi †jLK‡K Zvi eB‡qi ¶wZc~iY †`q| †jLKI cÖKv‡k¨ Svj Sv‡ob! Zvi eB Pywi hvq| G aiYx‡Z Zvi Pig wWgvÛ| AZtci KZ©…c¶ †Pvi cvKovI Kivi wgk‡b bvgj Ges †Pvi‡K GKw`b nv‡Zbv‡Z a‡iI †djj| cvV‡Kiv wK eyS‡Z †c‡i‡Qb †K †mB †Pvi n¨uv, †Pvi eB‡qi †jLK wb‡R| c‡ii Kvwnwb bvnq bv ïb‡jb| eoB m¨vW †÷vwi!

v evsjv‡`‡ki GK MY¨gvb¨ (RNb¨) IRb`vi wPÎbvwqKv Zvi Rxebx eB AvKv‡i cÖKvk Ki‡jb| eBwU‡Z wZwb Zvi IRb`vi me Av‡eM, ¯§…wZK_v, `yt‡Li NUbvmn nvweRvwe A‡bKwKQy wj‡L‡Qb| GLv‡b mgvwß n‡j †evanq n‡Zv, wKš‘ NUbv Movj AviI eû`~i| †jwLKv eBwUi cÖPviI K‡i‡Qb e¨vcK| GK`j gvbyl wb‡q Ggbfv‡eI cÖPvi Kwi‡q‡Qb †h, hLbB †KD eB‡gjv‡Z XyK‡Q m‡½ m‡½ GKRb cÖPviK Zvi cv a‡i nvDgvD K‡i KvbœvKvwU Ry‡o w`‡”Q| eBwU Lwi` Kivi Aby‡iva Ki‡Q| †Zv GZwKQyi ci hLb mwZ¨ mwZ¨ Zvi eB wewµ n‡Z jvMj Ges wewµ †Zv wewµ, G‡Kev‡i †e÷ †mjv‡i Zvi eBwU D‡V G‡jv, ZLb cvVK †ivR bvbv wPwV eBwUi cÖKvkK I †jwLKv‡K cvVv‡Z ïiæ Kij| Avi cÖwZwU c‡ÎB †h welqwU D‡V G‡m‡Q Zv n‡jv, ÔAvgiv cvV‡Kiv Avcbvi eB GRb¨B wK‡bwQjvg †h Avcbvi †gvUvZvRvKiY e¨vcv‡i we‡kl wKQy Rvb‡Z cvie| wKš‘ †mme welq †Zv †cjvgB bv| GgbwK Avcwb hLb bvqK‡`i †Kv‡j D‡V `vcv‡Zb, ZLb Zv‡`i Kx Ae¯’v n‡Zv ZvI wKQy D‡jøL K‡ibwb| GUv K¨vg‡b Avcbvi Rxebxg~jK eB n‡Z cv‡i, ejybÕ

v GK f`Ö gwnjv Zvi UvDU ¯^vgx‡K wb‡q eB‡gjvq Xy‡K‡Qb| Gici Ava NÈvi g‡a¨ ¯^vgx‡K wZwb nvwi‡q †dj‡jb| h_vixwZ wZwb gvB‡K A¨vbvD‡Ýi gva¨‡g ¯^vgx‡K Lyu‡R †c‡jb| wKš‘ wgwbU we‡k‡Ki g‡a¨ Avevi nviv‡jb| GeviI wZwb gvB‡K A¨vbvDÝ K‡i ¯^vgx‡K Lyu‡R †c‡jb| AZtci AveviI nviv‡jb| PZy_©ev‡ii g‡Zv hLb wZwb gvB‡K A¨vbvDÝ Ki‡Z †M‡jb, ZLb mswkøó Kg©KZ©v Pig weiw³ wb‡q ej‡jb, Ô‡Kgb ¯^vgx Avcbvi ejyb †Zv! evi evi nvivq wKfv‡e KwP †LvKv †Zv Avi bq †m| GZB hw` nviv‡bvi cÖe‡jg Zvn‡j ¯^vgx‡K AuvPj w`‡q †eu‡a ivL‡jB nq!Õ gwnjv AZ¨šÍ mijfv‡e DËi w`‡jb, ÔZvB †Zv ivwL! wKš‘ cÖwZeviB †Kv‡bv my›`ix †g‡q †`L‡j AuvPj Ly‡j †mB †g‡qi wcQ‡b nuvUv †`q| Avi evievi Zv‡K Avwg nvwi‡q †dwj!Õ

  • Qwe I msev` m~Î /B‡ËdvK

gšÍe¨ wjLyb :