`yB †Rjvq wbnZ cuvP


wecixZw`K †_‡K Avmv evm I KvfvW©f¨v‡bi av°vq MvRxcyi I biwms`x‡Z cuvP †gvUimvB‡Kj Av‡ivnx wbnZ n‡q‡Qb| MZKvj †iveevi MvRxcyi wmwU K‡c©v‡ik‡bi wkgyjZjx GjvKv I XvKv - wm‡jU gnvmo‡Ki eveyinvU †k‡LiPi bvgK ¯’v‡b G `yN©Ubv N‡U| Avgv‡`i msev``vZv‡`i cvVv‡bv Z_¨ wb‡q G cÖwZ‡e`b


MvRxcyi : MvRxcy‡i moK `yN©Ubvq †gvUi mvB‡Kj Av‡ivnx 3 K‡jR QvÎ wbnZ n‡q‡Q| wbnZiv n‡jb MvRxcy‡ii Kvwjqv‰Ki Dc‡Rjvi †gŠPvK GjvKvi Rqbvj Av‡ew`‡bi †Q‡j †gv: Rwb wgqv (20), GKB GjvKvi †gvZvnvi Avjxi †Q‡j †gv. gvndyR Avn‡g` (21) I mvgQyj Bmjv‡gi †Q‡j †gv: ivRv evey (23)| wbnZiv mevB Kvwjqv‰K‡ii †gŠPvK GjvKvi Aa¨vcK kvnRvnvb Avjx K‡j‡Ri wk¶v_©x wQj|


MvRxcyi †g‡UÖvcwjUb cywj‡ki evmb _vbvi Iwm †gv: gy³vi †nv‡mb Rvbvb, MvRxcyi wmwU K‡c©v‡ik‡bi wkgyjZjx †_‡K bexbMiMvgx cjvk cwien‡bi hvÎxevnx GKwU evm wecixZ w`K †_‡K Avmv GKwU †gvUi mvB‡K‡ji gy‡LvgywL msNl© nq| G‡Z †gvUi mvB‡Kj Av‡ivnx Rwb I gvndyR bv‡g `yB hyeK NUbv¯’‡jB gviv hvq Ges ¸iæZi AvnZ ivRv wgqv‡K ¯’vbxq GKwU cÖvB‡fU nvmcvZv‡j wb‡q †M‡j KZ©e¨iZ wPwKrmK Zv‡K g„Z †NvlYv K‡ib|


c‡i jvk 3wU gqbv Z`‡šÍi Rb¨ MvRxcy‡ii knx` ZvRDÏxb Avng` †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡ji g‡M© cvVv‡bv n‡q‡Q| c‡i wbn‡Zi cwiev‡ii Av‡e`‡bi †cÖw¶‡Z gqbv Z`šÍ QvovB jvk cwiev‡ii m`m¨‡`i Kv‡Q n¯ÍvšÍi Kiv n‡q‡Q| `yN©Ubvi ci ev‡mi PvjK I mnKvix‡K AvUK Ges evmwU Rä Kiv n‡q‡Q|


biwms`x : biwms`x‡Z moK `yN©Ubvq 2 †gvUi mvB‡Kj Av‡ivnx wbnZ n‡q‡Q| wbnZiv n‡jb iw· (22) I ivweŸ (23)| gvae`x _vbvi Iwm AveyZv‡ni †`Iqvb Rvbvb, biwms`x m`i Dc‡Rjvi †g‡nicvov BDwbq‡bi Ky‡oicvo †_‡K cÖwZg (24), iw·(22), I ivweŸ (24) wZb eÜy wg‡j gvae`x‡Z hvIqvi mgq †g‡ni cvov BDwbqb cwil‡`i mvg‡b †cŠQ‡j wecixZ w`K †_‡K Avmv GKwU `ªæZMvgx KvfvW©f¨v‡bi mv‡_ av°v †j‡M wQU‡K wM‡q NUbv¯’‡jB iw· I ivweŸ wbnZ nq| AvnZ nq PvjK cÖxZg| AvnZ cÖwZg †K D×vi K‡i biwms`x m`i nvmcvZv‡j †cÖiY Kiv nq|


wbnZ iw·i evwo UvUvcvov gvae`x _vbvi gwdRyj n‡Ki cyÎ I ivweŸ †g‡nicvov BDwbq‡bi †cŠjvbcyi †`‡jvqvi †nv‡m‡bi cyÎ e‡j Rvbv †M‡Q| KvfvW© f¨v‡bi PvjK †K AvUK Kiv n‡q‡Q| ¯^R‡bi Av‡e`‡bi †cÖw¶‡Z webv gqbv Z`‡šÍ Zv‡`i ¯^Rb‡`i Kv‡Q jvk ¸‡jv n¯ÍvšÍi Kiv n‡q‡Q|


  • Qwe I msev` m~Î /BbwKjve

gšÍe¨ wjLyb :