wbR evmvq B‡W‡bi mv‡eK wcÖwÝcvj Lyb


ivRavbxi B‡Wb gwnjv K‡j‡Ri mv‡eK wcÖwÝcvj gvndyRv †PŠayix cvifxb (66) Lyb n‡q‡Qb| MZKvj †iveevi mܨvi w`‡K ivRavbxi Gwjd¨v›U †iv‡W eûZj feb myKb¨v UvIqv‡i wb‡Ri d¬vU †_‡K cywjk Zvi jvk D×vi K‡i| cywjk aviYv Ki‡Q wZwb we‡K‡j Lyb n‡q‡Qb| Z‡e wKfv‡e Zv‡K Lyb Kiv n‡q‡Q Zv Rvbv‡Z cv‡iwb cywjk| XvKv gnvbMi cywj‡ki (wWGgwc) igbv wefv‡Mi DcKwgkbvi gviæd †nv‡mb mi`vi Rvbvb, Gwjd¨v›U †iv‡Wi myKb¨v UvIqv‡ii evmvq _vK‡Zb gvndyRv †PŠayix| †mLv‡bB Lyb n‡q‡Qb wZwb| Zuvi evmvi `yB M…nKg©x cvwj‡q‡Q| gvndyRv †PŠayix IB d¬v‡U GKvB _vK‡Zb| cÖv_wgKfv‡e GB NUbvi m‡½ `yB M…nKg©x RwoZ e‡j m‡›`n n‡”Q| cywjk Kg©KZ©v Rvbvb, Lei †c‡q cywjk mܨvq NUbv¯’‡j †cŠ‡Q gvndyRv †PŠayixi jvk D×vi K‡i|


wbDgv‡K©U _vbvi Iwm Rvbvb, gvndyRv †PŠayixi MÖv‡gi evwo †MvcvjMÄ| wZwb I Zvi ¯^vgx febwUi 16/wm b¤^i d¬¨v‡U _vK‡Zb| NUbvi mgq Zvi ¯^vgx evmvq wQ‡jb bv| Z‡e wKfv‡e wZwb Lyb n‡q‡Qb Rvbv‡Z cv‡ibwb cywjk Kg©KZ©v| wZwb e‡jb, †cvóg‡U©g wi‡cv‡U© nZ¨vKv‡Ûi e¨vcv‡i wbwðZ nIqv hv‡e|


b~i †nv‡mb bv‡g myKb¨v UvIqv‡ii GKRb `v‡ivqvb mvsevw`K‡`i e‡jb, mܨv mv‡o 6Uvi w`‡K 15/G d¬¨vU †_‡K Zv‡`i †dvb K‡i `ªæZ Wv³vi cvVv‡Z ejv nq| †dvb K‡i Zv‡K ejv nq Dwb (gvndyRv) Lye Amy¯’| Kv‡Ri †g‡qiv P‡j †M‡Q| `ªæZ Wv³vi cvVvb|


NUbv¯’‡j wWDwUiZ GK cywjk m`m¨ Rvbvb, IB evmvi ¯^Y©vj¼vi †Lvqv †M‡Q e‡j Rvbv †M‡Q| aviYv Kiv n‡”Q M…nKg©xiv Zv wb‡q cvwj‡q‡Q| Zv‡`i Lyu‡R †ei Kivi †Póv Pj‡Q|


  • Qwe I msev` m~Î /BbwKjve

gšÍe¨ wjLyb :