ivRbxwZ‡Z wRb-f~‡Zi AvQi

GKRb ivRbxwZwe` †Kgb n‡eb `ywbqvRy‡oB ivR‰bwZK †bZv‡K mevB GKB †Pv‡L †`‡L| Avevi bvqK-bvwqKv, MvqK-MvwqKv, g‡Wjmn Ab¨ me ZviKv‡K g~j¨vqb K‡i Av‡iK iK‡gi| †Wvbvì UÖv¤ú hLb my›`ix cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb Ki‡Zb ZLb †KD Zv‡K wKQy ejZ bv| wZwb hv Lywk Zv Ki‡Z cvi‡Zb| kxl© GB e¨emvqx‡K wb‡q gvwK©b wgwWqvi g~j¨vqb e`‡j hvq ivRbxwZ‡Z mwµq nIqvi ci| Av‡gwiKvi †cÖwm‡W›U wbe©vPb Kivi †NvlYv †`Iqvi ci wnmve e`‡j hvq UÖv¤ú‡K wb‡q| mvaviY gvbyl ZLb Zvi LyuZ wb‡q †g‡Z I‡V| Av‡jvPbvq mvg‡b Av‡m my›`ix igYx‡`i m‡½ Zvi nvm¨im Kiv d‡Uv| †mjwd †Zvjv wb‡qI wgwWqv Zv‡K Qvo †`qwb| Av‡gwiKvbiv GK AvRe RvwZ| †Kv‡bv gvwK©b hyeK e¨w³Rxe‡b hv Lywk Zv Ki‡j †KD gvBÛ K‡i bv| wKš‘ †Kv‡bv Ks‡MÖmg¨vb GKUy-AvaUy fyj Ki‡j So e‡q hvq| mvgvb¨ QvoUyKyI Zviv ivRbxwZwe` Avi wMR©vi cy‡ivwnZ‡K w`‡Z bvivR| ïay wgwWqv bq, D`vibxwZi wPšÍvkxj Av‡gwiKvbivI ZLb KÆicwšÕ n‡q I‡Vb| †QvÆ Le‡i gyn~‡Z©B e`‡j hvq cwðgv `ywbqvi gvbyl| fveLvbv Ggb AvgRbZv hv Lywk Zv Ki‡Z cvi‡e wKš‘ †bZv‡`i n‡Z n‡e ag©¸iæi g‡Zv| ïay Av‡gwiKv bq, cwðgv me †`‡kB GKB bxwZ| Gme wel‡q weÖwUk‡`i Ae¯’vb AviI i¶Ykxj| weÖwUk wgwWqvi †PvL me mgq wbe©vwPZ RbcÖwZwbwa‡`i w`‡K ZvK K‡i ivLv| †Kv‡bv Kvi‡Y wgwWqv wgm Ki‡j mvgvwRK MYgva¨g gyn~‡Z©B GK nvZ wb‡q †bq| †Kv‡bv Qvo †bB| ivRbxwZwe`‡`i cÖ‡kœ evsjv‡`‡ki wnmve-wbKvkI Lye †ewk Avjv`v bq| Zvi ciI wKQy wel‡q Avgv‡`i gvbyl mnbkxj| A‡bK †bZv‡K RbZv Qvo w`‡q †i‡L‡Q| KvD‡K KvD‡K wb‡q gvby‡li gšÍe¨ ivRv-ev`kvniv GKUy-AvaUy Ki‡ebB| GB Qv‡o A‡bK †bZv GLb †ec‡ivqv Pj‡b Af¨¯Í n‡q DV‡Qb| †fv‡Ui bZyb  ivR‰bwZK ms¯‹…wZ‡Z mevi fve Kg©x‡`i †Zvqv°vi `iKvi †bB| weRq †h hvi g‡Zv K‡i †b‡eb| wgwWqv‡K kvm‡b ivL‡Z cvi‡j †Zv K_vB †bB| hZ w`b hv‡”Q †bZv I RbZvi m¤ú‡K©i RvqMv¸‡jvq wPo a‡i‡Q|  Avgv‡`i wPi‡Pbv ivR‰bwZK ms¯‹…wZ †Pv‡Li cj‡K e`‡j hv‡”Q| ivRbxwZwe`‡`i evwoi WÖwqsiæ‡g GLb Kg©xiv VuvB cvb bv| myL-`ytL-K‡ói K_v ej‡Z cv‡ib bv| †bZv P‡jb wb‡Ri †gRvR-gwR©‡Z| ¶gZvgyLx ivRbxwZi bvbv is Avi evnvwi gvby‡li wfo mewKQy e`‡j w`‡”Q| †bZv‡`i †mjwd cÖwZ‡hvwMZvq Kg©xiv Amnvq‡eva K‡ib| cuvP ZviKv AvÇvi Avmi †`‡L _g‡K hvb| †bZvi evwoi WÖwqsiæ‡gi Mv‡bi Avmi mvgvwRK MYgva¨‡g †`‡L nZvk nb| Zvi ciI wKQy ejvi †bB| mewKQy myweav‡fvMxiv `Lj K‡i wb‡”Qb| Z¨vMx †bZv-Kg©xiv mg‡qi m‡½ APj n‡q co‡Qb| ¶gZvi ivRbxwZ e`‡j w`‡”Q Avgv‡`i wPi‡Pbv RMrUv‡K|


GKUv mgq MYgvbyl‡K wb‡qB wU‡K _vK‡Zb †bZviv| Nyg †_‡K D‡V evwo‡Z Kg©x bv †`L‡j fq †c‡q †h‡Zb| wRMvZjv evm÷¨vÛ Qvwo‡q cwðg avbgwÛ‡Z wQj AvIqvgx jxM †bZv Ave`yi iv¾v‡Ki evmv| GB evwo‡Z gvby‡li wfo †j‡M _vKZ| wZwb evKkvj Ki‡jb wK AvIqvgx jxM Ki‡jb Zv‡Z wKQy †hZ-AvmZ bv gv‡Vi Kg©x‡`i| mevi Kv‡QB wZwb wQ‡jb iv¾vK fvB| ¶gZvq bv ivRc‡_ Zv w`‡q †KD Ave`yi iv¾vK‡K g~j¨vqb K‡iwb| mKvj 6Uvq Nyg †_‡K DV‡Zb Ave`yi iv¾vK| Zvici ïiæ n‡Zv Kg©x‡`i m‡½ K_vevZ©v, myL-`yt‡Li eqvb †kvbv| ivRbxwZi gv‡V Kg©xevÜe Ggb †bZv Avi Avm‡eb bv| iv¾vK wQ‡jb e½eÜyi m…wó Kiv Kg©x| gv‡VNv‡U KvwU‡q‡Qb cy‡iv RxebUv| PvIqv-cvIqvi wnmve-wbKvk wQj bv| wejvmx Rxeb †_‡K KvivMvi‡K Avcb g‡b Ki‡Zb †ewk| AwfgvbxI wQ‡jb| Kg©x‡`i m‡½ fyj †evSveywS n‡j Avevi wb‡RB mewKQy mvg‡j wb‡Zb| Avwki `k‡Ki †kl w`‡K iv¾vK fvB‡qi Kv‡Q GKw`b mgq PvBjvg| wZwb mKvj 7Uvq †h‡Z ej‡jb| AvwgI mKvj 7Uvq wM‡q nvwRi| fvejvg `iRv Lyj‡e †Zv wM‡q †`Ljvg WÖwqsiæg nvUevRvi| Avgv‡`i bv½j‡Kv‡Ui Rqbvj fvB‡qi K_v ej‡Z PvB bv| 24 NÈv gvbyl wb‡q _vK‡Zb| Zvi m‡½ ivRbxwZ Ki‡Z wM‡q Avgv‡`i ivZ KvUv‡Z n‡Zv gvby‡li KvQvwi N‡i A_ev nvUevRv‡ii †`vKv‡b| cÖqvZ Ave`ym mvgv` AvRv‡`i evwo‡Z GKw`b mܨvi ci †`Lv Ki‡Z wM‡qwQjvg| wZwb wfZi †_‡K wbR nv‡Z Kgjv wb‡q G‡m ej‡jb, †Zvgv‡`i Rb¨ G‡bwQ| fveLvbv wQj Avgiv Avme †R‡bB wZwb GB Kgjv wm‡jU †_‡K Av‡bb| Gi bvg AvšÍwiKZv| e½eÜyi Av‡iK mnPi †Zvdv‡qj Avn‡g`‡K wb‡q ej‡Z nq| AmvaviY GB gvbylwU GKmgq _vK‡Zb avbgwÛ‡Z| Zvi evwo‡Z me mgq gvby‡li Xj| Kg©x`iw` GB †bZv gvbyl‡K Rq Ki‡Z cv‡ib| Gikv`we‡ivax Av‡›`vj‡bi mgq Ô87 mv‡j ivRc‡_ Kg©m~wP wQj AvU-`jxq †Rv‡Ui| e½eÜy GwfwbD †_‡K †ei nIqv wgwQ‡ji mvg‡bi fv‡M wQ‡jb †Zvdv‡qj Avn‡g`| cywj‡ki evavq nVvr wgwQ‡j D‡ËRbv ˆZwi nq| cywjk K‡qKRb Kg©x‡K AvUK K‡i| wUqvi M¨vm wb‡¶c n‡”Q gvby‡li Ici| Pj‡Q jvwVPvR©| nVvr cywj‡ki nv‡Z _vKv Kg©x‡`i GKRb wPrKvi Ki‡jb, †Zvdv‡qj fvB... euvPvb| `uvwo‡q †`Ljvg, †Zvdv‡qj Avn‡g` GwM‡q †M‡jb cywj‡ki w`‡K| cywjk‡K agK w`‡Z w`‡Z †Rvi K‡i Kg©x‡`i Qvov‡Z _v‡Kb| A‡bKUv cywj‡ki m‡½ jovB K‡i Kg©x wQwb‡q †bIqv| GLb gv‡V †mB †bZvI †bB, †mB cywjkI †bB| ivR‰bwZK ms¯‹…wZ c‡` c‡` e`‡j †M‡Q| nvwb‡di wmwU †fv‡U wbe©vPb Kwgkb Awd‡m mwPe RvKvwiqv GKUy fve †`wL‡q K_v ej‡jb| gyn~‡Z© ag‡K I‡Vb †Zvdv‡qj Avn‡g`| Ô91 mv‡ji msm‡` Zvi e³e¨¸‡jv eB AvKv‡i cÖKvk Ki‡j BwZnvm n‡q _vK‡e AvMvgx cÖR‡š§i Rb¨| †Zvdv‡qj Avn‡g‡`i Av‡iKwU K_v g‡b co‡Q| †fv‡ii KvM‡R  AvIqvgx jxM wb‡q GKwU wi‡cvU© cÖKvwkZ nq| wi‡cvU©wU Avgvi Kiv| †Zvdv‡qj fvB nq‡Zv eyS‡Z †c‡iwQ‡jb wi‡cv‡U©i †mvm© 29 wg‡›Uv †iv‡Wi we‡ivax`jxq †bZvi evwoi †KD n‡Z cv‡ib| `ycy‡ii Av‡MB Awd‡mi b¤^‡i †dvb †cjvg †Zvdv‡qj fvB‡qi| ZL‡bv †gvevBj hyM Av‡mwb| wZwb ej‡jb, Awd‡m Kx KiQ Rvbvjvg, †evinvb Kexi‡K wb‡q AvÇv w`w”Q| wZwb ej‡jb, `yRbB _v‡Kv| wKQy¶‡Yi g‡a¨ †Zvdv‡qj Avn‡g` P‡j G‡jb †fv‡ii KvMR Awd‡m| Avgv‡K Avi †evinvb‡K wb‡q †ei n‡jb| wmuwo‡Z m¤úv`K gwZDi ingv‡bi m‡½ †`Lv| gwZ fvB nvm‡Z nvm‡Z ej‡jb, `yRb‡K wb‡q KB hvb †Zvdv‡qj fvBI nvm‡jb, ej‡jb, †`wL KB hvIqv hvq| Mvwo‡Z WÖvBfvi †bB| wZwb wb‡RB Mvwo Pvjvw”Q‡jb| Avgv‡`i wb‡q XyK‡jb Zvi avbgwÛi evmvq| fvex‡K WvK‡jb| cwiPq Kiv‡jb Av‡bvqviv fvexi m‡½| fvex ej‡jb, `yRb‡K †`‡LwQ| Av‡bvqviv fvex Avgvi †Pv‡L GKRb gnxqmx bvix| mviv w`b gvby‡li Rb¨ KvR K‡ib| K‡qK eQi Av‡M nVvr GKw`b fvex †dvb Ki‡jb| ej‡jb, †kv‡bv, GKUv †Q‡j‡K cvVvw”Q| †jvK wb”Q Zywg ïbjvg| I‡K PvKwi †`‡e| c‡i Rvbjvg, fvex Avjv`v K‡i mviv w`b gvby‡li Rb¨ Gfv‡eB cÖwZw`b KvR K‡ib| me©‡kl wbe©vP‡bi Av‡M fvexi m‡½ A‡bKevi K_v n‡qwQj| wZwb †fvjvi †LuvRLei †`b| †mme Avjv`v K_v| †evinvb Avi Avwg Lvevi †Uwe‡j emjvg| fvex `ywbqvi Av‡qvRb K‡ib| †L‡Z †L‡Z †Zvdv‡qj fvB AvIqvgx jxM ivRbxwZi wewfbœ BwZnvm ej‡Z _v‡Kb| LvIqv †k‡l AvÇv Rg‡Z _v‡K| weKvj ch©šÍ wZwb Zvi Rxe‡bi NUbvewj Avi AvIqvgx jx‡Mi bvbv BwZnvm Zy‡j a‡ib Avgv‡`i Kv‡Q| we`v‡qi mgq ej‡jb, Zywg †jL| wKš‘ Avwg PvB mewKQy †Zvgvi Rvbv _vKv `iKvi| †Zvdv‡qj fvB‡qi m‡½ A‡bK ¯§…wZ| me©‡kl eQi wZ‡bK Av‡M GK iv‡Z †Zvdv‡qj fvB‡qi m‡½ GKwU welq wb‡q SMov Ry‡o w`jvg| K_v †kl nIqvi Av‡M †dvb †K‡U w`jvg Avwg| Uvbv K‡qK w`b wZwb †dvb K‡ib| Avwg awi bv| c‡i GKw`b mvgbvmvgwb †`Lv| wZwb wb‡RB GwM‡q G‡jb| ej‡jb, Zywg bv ey‡S †dvb †K‡UQ| ej‡Z PvBjvg Kx Avi eyS‡j Kx †Zvdv‡qj fvB‡qi m‡½ ivM K‡i _vKv hvq bv| wZwb †U‡b wb‡Z Rv‡bb| Avcb Ki‡Z cv‡ib| gvbyl‡K Rq Kivi m‡¤§vnbx ¶gZv i‡q‡Q Zvi| mvaviY gvby‡li m‡½ Kxfv‡e wg‡k _v‡Kb Zv †fvjvq wM‡q evi evi †`‡L G‡mwQ| mviv †`‡ki AvIqvgx jxM Kg©xiv GL‡bv g‡b K‡ib †Zvdv‡qj Avn‡g‡`i Kv‡Q hvIqv hvq| wZwb ivM Ki‡eb, wKš‘ †div‡eb bv|


AvIqvgx jxM †bZv‡`i gv‡S Avgy fvB‡qi cÖwZ Avgvi Avjv`v GKUv `ye©jZv me mgq wQj| Avgy fvB‡qi m‡½ †`Lv-mv¶vr bv n‡jI gvbylUv‡K eÇ †ewk Avcb g‡b nq| Kg©xevÜe gvbylwU AvcbRb‡`i cv‡k `uvovb eyK wPwZ‡q| Avgy fvB‡qi evmvq me mgq †bZv-Kg©xi wfo †j‡MB _v‡K| GB eq‡mI mKvj †_‡K ga¨ivZ ch©šÍ wZwb Kg©x‡`i mgq †`b| Avwki `k‡K Avgy fvB‡qi evwo‡Z wbqwgZ †hZvg| mviv †`‡ki †bZvi Xj wQj| wZwb mvsMVwbK wel‡q mevi m‡½ K_v ej‡Zb| G mgq †Rjv ch©v‡q me‡P‡q RbwcÖq †bZv-Kg©xiv wQ‡jb W. Kvgvj wKsev iv¾vK fvB‡qi Abymvix| Avgy fvB Lyu‡R †ei Ki‡Zb ïay †kL nvwmbvi cÖwZ Av¯’v †Kvb †bZvi| †`Lv †hZ †mB †bZv †Rjv-Dc‡Rjvq ARbwcÖq| Avgy fvB †e‡Q wb‡Zb †kL nvwmbvcwšÕ †bZv‡KB| Zv‡K wb‡q Avm‡Zb mvg‡b| Avgy fvB‡qi WÖwqsiæg GL‡bv Kg©x‡Z Vvmv _v‡K|  Rxe‡b KvD‡K c` I Ae¯’vb w`‡q g~j¨vqb K‡ib bv| Ô75 mv‡ji ci †_‡K GB gvbylwU AvIqvgx jx‡M jovB K‡i‡Qb| `ytmg‡q `vwqZ¡ cvjb K‡i‡Qb hyejx‡M A_ev g~j `‡j| mviv †`‡k fvB‡`i cwjwU· eÜ K‡i †kL nvwmbvi ivRbxwZ cÖwZwôZ Kivi jovBUv wQj Zvi| Kg©x‡`i g~j¨vqb c` ev Ae¯’vb w`‡q K‡ib bv| ÷vg‡dv‡W©i W. nvbœvb wd‡ivR fvB‡qi Pig Sv‡gjvi gyn~‡Z© A‡b‡K Zvi †_‡K gyL wdwi‡q †bb| cywj‡ki GK eo Kg©KZ©v‡K †dvb Kijvg Lei †bIqvi Rb¨| †mB Kg©KZ©v Rvbvb, nvbœvb wd‡iv‡Ri c‡¶ Avwgi †nv‡mb Avgy mv‡ne †dvb K‡i‡Qb| fv‡jv jvMj ï‡b| `ytmg‡qi gvbyl‡`i g~j¨vqb Zvi Kv‡Q me mgq wQj| AvIi½-wjqvK‡Zi Ô75-cieZ©x mvnmx f~wgKv mevi Rvbv| †mB AvIi½-wjqvK‡Zi Lvivc mg‡q Avgy fvB Qvov KvD‡KB †`wLwb| Kywgjøvi AvdRj Lvb GKmgq ej‡Zb, Avgy fvB‡qi Kv‡Q me mgq hvIqv hvq| wZwb n‡”Qb gv‡Vi Kg©x‡`i †bZv|


A‡bK w`b Av‡M cxi nvwee Avi Avwg avbgwÛi f~Z bv‡gi GK †i÷y‡i‡›U †L‡Z wM‡qwQjvg| Avgv‡`i m‡½ wQ‡jb myiwÄZ †mb¸ß| †mb`v‡K `yóvwg K‡i ejjvg, GB †i÷y‡i‡›U bvwK f~Z Av‡Q| wfZ‡i f~‡Zi cÖ`k©bxI nq| wZwb nvm‡jb| ej‡jb ivRbxwZwe`‡`i †`L‡j f~ZI cvjvq| †`‡k hv n‡”Q, wRb-f~Z mevB cvjv‡Z ïiæ K‡i‡Q| GLb hviv f~Z †m‡R‡Q ZvivI Av‡M c‡i cvjv‡e| †mb`vi †mB K_v¸‡jv GLb Avevi g‡b co‡Q| Avgv‡`i ivRbxwZ‡Z gv‡S gv‡S wRb-f~‡Zi AvQi jv‡M| GB AvQ‡i mwZ¨Kv‡ii ivRbxwZwe`iv †KvYVvmv nb| ZLb mvg‡b P‡j Av‡m wRb-f~‡Ziv| ¶gZvi ivRbxwZ ZLb n‡q I‡V A_©weË AR©‡bi g~j nvwZqvi| ivRbxwZi c` wewµ nq A‡_©i wewbg‡q| D‡o G‡m ivRbxwZ‡Z Ggwc n‡q Ry‡o emv hvq| UvKv n‡jB P‡j| gvbyl Amnvq n‡q me †`‡L| KviI wKQy ejvi _v‡K bv| Z¨vMx †bZv-Kg©xiv †KvYVvmv nb| KvDqv mvg‡b _v‡K| †KvwK‡ji evwo‡Z G‡m wWg cv‡o| Avevi P‡j hvq| eo †bZviv Kg©x‡`i †P‡bb bv| g‡b K‡ib, mviv Rxeb ïay †b‡eb, Kg©x‡`i †`‡eb bv| †bZviv eyS‡Z †Póv K‡ib bv, ¶gZvi ivRbxwZ wPi¯’vqx bq| `j ev miKvi †_‡K GKevi ev` co‡j Aw¯ÍZ¡ Avi _v‡K bv| gvbm¤§vb P‡j hvq N‡i-evB‡i| ¶gZvi ivRbxwZ AviI KwVb| BwZnvm mevB fy‡j hvq| welqwU ïay miKvwi `‡ji Rb¨ ejwQ bv| me `‡j GK nvj| GKUv mgq wQj Lv‡j`v wRqvi Pvicv‡k PvUyKv‡ii Afve wQj bv| ga¨ivZ Aewa weGbwc Awd‡m Xj wQj| GLb wKQyB †bB| Lv‡j`v wRqvi Awdm duvKv| wekvj wekvj KwgwU †Kv‡bv Kv‡RB jvM‡Q bv| Lv‡j`v wRqvi gyw³ †P‡q wgwQj †bB| mgv‡ek †bB| †cv÷vi-e¨vbvi wKQyB †bB| A_P GK`v meB wQj| ivRbxwZi wnmve-wbKv‡k GKevi fyj n‡jB mewKQy e`‡j hvq| weGbwciI ZvB n‡q‡Q| Kwe bRiæj e‡j‡Qb, wPiw`b Kvnv‡iv mgvb bvwn hvq| ¶gZv wPi¯’vqx bqÑ G K_vUv g‡b ivL‡jB ivRbxwZwe`‡`i †Kv‡bv mgm¨v _v‡K bv| wKš‘ BwZnv‡mi wk¶v n‡jvÑ BwZnvm †_‡K wk¶v bv †bIqv| eyS‡Z n‡e †bZvi cÖwZ m¤§vb‡eva Avmgvb †_‡K cq`v nq bv| Avcwb ïay wb‡q hv‡eb Kg©x‡`i †`‡eb bv Zv n‡e bv| Kg©x‡`iI m¤§vb Avcbv‡K w`‡Z n‡e| ¯^vwcœK RM‡Z †_‡K `xN© mgq ivRbxwZ Kiv hvq bv| mvgwqK mvdj¨ ivRbxwZi Rb¨ P~ovšÍ wKQy bq| ivRbxwZ `xN©‡gqvw` GKwU cÖwµqv| G cÖwµqvq A‡bK †bZv mvg‡b Av‡mb| Avevi nvwi‡q hvb| ¶gZvi ivRbxwZ iwOb `ywbqvi dvbym| G dvbym GKmgq Pyc‡m hv‡e| Avcwb hZ eo †bZv †nvb fyj evi evi Ki‡j wU‡K _vK‡eb bv| nvwi‡q hv‡eb GKmgq| Kg©xiv gyL wdwi‡q wb‡j KviI Aw¯ÍZ¡ _vK‡e bv| Av‡M wb‡Ri g~j¨vqb Kiæb| wb‡Ri m¤ú‡K© aviYv Kiæb| †Rvi K‡i m¤§vb ivRbxwZ‡Z mvgwqK Av`vq Kiv hvq| `xN©‡gqv‡` bq|


            †jLK : m¤úv`K, evsjv‡`k cÖwZw`b|


  • Qwe I msev` m~Î /evsjv‡`k cÖwZw`b

gšÍe¨ wjLyb :