wg_¨v AccÖPvi bv K‡i GK n‡q KvR Kiæb

MvRxcyi wmwU †gqi A¨vW. Rvnv½xi Avjg e‡j‡Qb, G‡K Ac‡ii weiæ‡× wg_¨v AccÖPvi bv K‡i mevB GK n‡q KvR Kiæb| KvD‡K wb‡q A‡nZyK mgv‡jvPbv bv Kwi| Avjøvn‡K ivwR Lywk Kivi Rb¨B hLb wek¦ BR‡Zgvq Avkv, Zvn‡j Kv‡iv MxeZ bv K‡i Avjøvni KvRB Kie| GwU bv n‡j Zvejx‡Mi mv_x‡`i cÖwZ gvby‡li Av¯’v nvwi‡q hv‡e| wek¦ BR‡Zgvi HwZn¨ nvwi‡q hv‡e| Avgiv Gme †_‡K mevB weiZ _vKe|


MZKvj ivZ 9Uvq U½x wek¦ BR‡Zgv gq`v‡bi Kv‡Ri AMÖMwZ †`L‡Z G‡m †Rvev‡qi I mvÕ` Abymvix‡`i D‡Ï‡k wZwb Gme K_v e‡jb| G mgq Bcw¯’Z wQ‡jb MvRxcyi †g‡UÖvcwjUb cywjk Kwgkbvi IqvB Gg †ejvjyi ingvb, AwZwi³ cywjk Kwgkvbvi Aveyj Kvjvg AvRv`, mnKvix Kwgkbvi Avnmvb nvwee, U½x _vbvi Iwm Kvgvj †nv‡mb, KvDwÝji Rvnv½xi Avjg, gwbi †nv‡mb, Wv. kvnveywÏb I Zv‡iK cÖgyL|


  • Qwe I msev` m~Î /evsjv‡`k cÖwZw`b

gšÍe¨ wjLyb :