Mv‡Qi m‡½ kÎyZv

w`bvRcy‡ii exiM‡Ä iv‡Zi Auvav‡i †LvKb Avjx bv‡g GK K…l‡Ki jvMv‡bv wewfbœ cÖRvwZi MvQ Dc‡o I †f‡O †d‡j‡Q `ye©…Ëiv| Gi g‡a¨ i‡q‡Q 30wU Avg, 250wU wgwó Kygov I †ekwKQy fyÆv MvQ| exiMÄ Dc‡Rjvi iv½vjxcvov MÖv‡g kwbevi w`evMZ iv‡Z G NUbv N‡U‡Q| ¶wZMÖ¯Í †LvKb Avjx Rvbvb, kÎyZv †_‡K iv‡Zi †Kv‡bv GK mgq `ye©…Ëiv iv½vjxcvov MÖv‡g Avgvi AvovB weNv Rwgi wZb eQi eqmx gyKyj aiv Avg‡ivcvwj MvQ †K‡U †d‡j‡Q| Dc‡o †d‡j‡Q 250wU wgwó Kygov, wKQy fyÆv| G‡Z Zvi GK jvL UvKvi ¶wZ n‡q‡Q| ¯’vbxq kZMÖvg BDwc m`m¨ jvj wgqv Rvbvb, GwU AgvbweK KvR| †h G KvR K‡i‡Q Zvi Dchy³ kvw¯Í nIqv DwPr|


  • Qwe I msev` m~Î /evsjv‡`k cÖwZw`b

gšÍe¨ wjLyb :