`yB eQi a‡i Zvjve× ü`‡ivM wefvM

‡Kv‡bv Kv‡RB Avm‡Q bxjdvgvix AvaywbK m`i nvmcvZv‡ji KvwW©IjwR (ü`‡ivM) wefvM| `yB eQi a‡i G wefv‡Mi cÖavb dU‡K Syj‡Q Zvjv| nvmcvZvj KZ©…c¶ ej‡Q- G wefvMwU Pvjv‡bvi Rb¨ Avjv`v †mUAvc cÖ‡qvRb-hv Avgv‡`i †bB| nvmcvZvj m~‡Î Rvbv hvq, `yB eQi Av‡M we‡kl eiv‡Ï bxjdvgvix AvaywbK m`i nvmcvZv‡ji KvwW©IjwR wefv‡Mi Rb¨ miÄgvw` cÖ`vb Kiv nq| G me miÄvg e¨env‡ii Rb¨ wQj bv cÖ‡qvRbxq Rbej wKsev Avjv`v e¨e¯’v| nvmcvZv‡ji AvevwmK wPwKrmv Kg©KZ©v Avmv` Avjg Rvbvb, KvwW©IjwR wefv‡Mi Rb¨ cÖ‡qvRb G‡Kev‡i Avjv`v †mUAvc| wKš‘ GLv‡b gvÎ GKRb wPwKrmK i‡q‡Qb, hv w`‡q BDwbU Pvjv‡bv wKsev †ivMxi wPwKrmv‡mev †`Iqv †Kv‡bvfv‡eB m¤¢e bq| wZwb e‡jb, wZb wkd‡U BDwbUwUi Rb¨ we‡klÁ, †gwW‡Kj Awdmvimn AšÍZ 10Rb wPwKrmK Ges 20 Rb bvm© cÖ‡qvRb|


GQvov AvBwmBD Ges wmwmBDi Rb¨ `iKvi Avjv`v e¨e¯’v hvi wKQyB †bB GLv‡b| bxjdvgvix wmwfj mvR©b iYwRr Kygvi eg©b Rvbvb, GB BDwbU Pvjv‡bvi g‡Zv ¶gZv Avgv‡`i †bB| ü`‡iv‡M AvµvšÍ‡`i wPwKrmvi Rb¨ Avjv`v e¨e¯’v `iKvi hv †bB GLv‡b| wZwb e‡jb, ÔcÖwZ gv‡m M‡o 30/35 Rb †ivMx‡K Avgiv †idvW© Kwi iscyi †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZv‡j| Zv‡`i wPwKrmv †`Iqvi mva¨ †bB Avgv‡`i nvmcvZv‡j|


  • Qwe I msev` m~Î /evsjv‡`k cÖwZw`b

gšÍe¨ wjLyb :