wµ‡m‡›Ui Kv‡`i AvwRRmn 20 R‡bi weiæ‡× cuvP gvgjv

cÖvq mv‡o 1700 †KvwU UvKv AvZ¥mv‡Zi Awf‡hv‡M wµ‡m›U Mªy‡ci †Pqvig¨vb Gg G Kv‡`i I wi‡g· dyUIq¨v‡ii †Pqvig¨vb Gg G AvwRRmn 20 R‡bi weiæ‡× cuvPwU gvgjv K‡i‡Q `yb©xwZ `gb Kwgkb (`y`K)|


MZKvj ivRavbxi PKevRvi _vbvq gvgjv¸‡jv `v‡qi Kiv n‡q‡Q e‡j `y`‡Ki Rbms‡hvM Kg©KZ©v cÖYe Kygvi fÆvPvh¨© Rvwb‡q‡Qb| Gi Av‡M MZ mßv‡n `y`‡Ki cÖavb Kvh©vjq †_‡K cuvP gvgjvq 1745 †KvwU UvKv AvZ¥mv‡Zi Awf‡hvM Avbv n‡q‡Q| G‡Z wµ‡m›U Mªy‡ci †Pqvig¨vb Gg G Kv‡`i Ges Zvi fvB RvR gvwëwgwWqvi gvwjK I wi‡g· dyUIq¨v‡ii †Pqvig¨vb Gg G AvwRR Ges RbZv e¨vs‡Ki wWGgwW RvwKi †nv‡mbmn 20 Rb‡K Avmvwg Kiv n‡q‡Q| cÖm½Z, Gi Av‡M MZ 30 Rvbyqvwi 919 †KvwU 56 jvL UvKvi mgcwigvY ˆe‡`wkK gy`Öv we‡`‡k cvPv‡ii `v‡q gvwbjÛvwis AvB‡b wµ‡m›U Mªy‡ci  †Pqvig¨vb Gg G Kv‡`i I miKvwi e¨vs‡Ki `yB wWGgwWmn 17 R‡bi weiæ‡× c…_K wZbwU gvgjv `v‡qi K‡i ïé †Mv‡q›`v I Z`šÍ Awa`dZi| PKevRvi g‡Wj _vbvq `v‡qi Kiv wZb gvgjvq wµ‡m›U †j`vi †cÖvWv±m, wi‡g· dyUIq¨vi I wµ‡m›U U¨vbvwiR wjwg‡U‡Wi weiæ‡× h_vµ‡g 422 `kwgK 46 †KvwU UvKv, 481 `kwgK 26  †KvwU UvKv I 15 `kwgK 84 †KvwU UvKv cvPv‡ii Awf‡hvM Avbv nq| IB wZb gvgjvi Avmvwgiv n‡jb wµ‡m›U †j`vi †cÖvWv±m wjwg‡UW I wµ‡m›U U¨vbvwiR wjwg‡U‡Wi †Pqvig¨vb Gg G Kv‡`i, e¨e¯’vcbv cwiPvjK myjZvbv †eMg gwb, wi‡g· dyUIq¨vi wjwg‡U‡Wi †Pqvig¨vb Ave`yj AvwRR I GgwW wjUyj Rvnvb (wgiv), RbZv e¨vsK wjwg‡U‡Wi wWGgwW (†mvbvjx e¨vs‡Ki ZrKvjxb wRGg) †gv. RvwKi †nv‡mb, evsjv‡`k K…wl e¨vs‡Ki wWGgwW (ZrKvjxb wRGg RbZv e¨vsK wjwg‡UW) dLiæj Avjg, wRGg †gv. †iRvDj Kwig, wWwRGg KvRx iBm DwÏb Avn‡g`, G †K Gg Avmv`y¾vgvb, †gv. BKevj, GwRGg (mvgwqK eiLv¯Í) †gv. AvZvDi ingvb miKvi, wmwbqi wcÖwÝcvj Awdmvi (mvgwqK eiLv¯Í) †gv. Lvqiæj Avwgb, wmwbqi wcÖwÝcvj Awdmvi (mvgwqK eiLv¯Í) †gv. gM‡ie Avjx, wcÖwÝcvj Awdmvi (mvgwqK eiLv¯Í) gynv¤§` iæûj Avwgb, wmwbqi Awdmvi (mvgwqK eiLv¯Í) †gv. mvB`y¾vnvb, †gv. gwbiæ¾vgvb I †gv. Ave`yjøvn Avj gvgyb| G NUbvq IB w`bB wµ‡m›U †j`vi †cÖvWv±m I wµ‡m›U U¨vbvwiR wjwg‡U‡Wi †Pqvig¨vb Gg G Kv‡`i‡K †MÖdZvi Kiv nq|


  • Qwe I msev` m~Î /evsjv‡`k cÖwZw`b

gšÍe¨ wjLyb :