XvKv, eyaevi, 27‡k RyjvB, 2016 Bs | 12B kÖveY, 1423 e½vã | 21‡k kvIqvj, 1437 wnRix
latest-news

ivRbxwZ

Bbyi wnw›` mv¶vrKvi wb‡q †Zvjcvo (wfwWI)

Z_¨gš¿x nvmvbyj nK Bbyi wnw›` mv¶vrKvi wb‡q †mvm¨vj wgwWqvq Pj‡Q †Zvjcvo| welqwU‡K Aek¨ †ewkifvM gvbylB †bwZevPKfv‡e †`L‡Qb| we‡kl K‡i mv¶vrKv‡i wnw›`‡Z K_v ejv‡Z A‡b‡Ki...

†mwjgv ingvbmn 59 R‡bi wei“‡× †MÖßvwi c‡ivqvbv

weGbwc †bÎx †mwjgv ingvbmn 59 R‡bi wei“‡× ivRavbxi gwZwSj _vbvq `v‡qi Kiv bvkKZvi GKwU gvgjvq †MÖßvwi c‡ivqvbv Rvwi K‡i‡Qb Av`vjZ| eyaevi XvKv gnvbMi `vqiv...

Ab¨iKg

A_©bxwZ

wewb‡qvMKvix‡`i Rb¨ 100 A_©‰bwZK AÂj n‡”Q : cÖavbgš¿x

†`wk-we‡`wk wewb‡qvMKvix‡`i Rb¨ evsjv‡`‡k 100wU A_©‰bwZK AÂj M‡o †Zvjv n‡e e‡j Rvwb‡q‡Qb cÖavbgš¿x †kL nvwmbv| AvR eyaevi mKv‡j cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡q evsjv‡`k A_©‰bwZK AÂj KZ©…c‡¶i...

RvZxq

41 evsjv‡`wk‡K †diZ cvwV‡q‡Q hy³ivóª

A‰ea AbycÖ‡ek, Rw½ m¤ú…³Zv I mš¿vmx Kg©Kv‡Êi RwoZ _vKvi Awf‡hv‡M 41 Rb evsjv‡`wk‡K †diZ cvwV‡q‡Q hy³ivóª| GKwU Avš—R©vwZK gvbevwaKvi ms¯’vi ga¨¯’Zvq Zv‡`i †`‡k cvVv‡bv...

jvBd ÷vBj

†Ljvayjv

me©Kv‡ji Z…Zxq m‡e©v”P `v‡g Ry‡f›Uv‡m wn¸qvBb

Ae‡k‡l MÄv‡jv wn¸qvB‡bi `je`‡ji ¸Ä‡bi Aemvb NUj| bv‡cvwj †_‡K Pvi eQ‡ii Pyw³‡Z Ry‡f›Uv‡m †hvM w`‡q‡Qb GB Av‡R©›UvBb ÷ªvBKvi| wn¸qvBb‡K †c‡Z wiwjR K¬R wn‡m‡e Ry‡f›Uv‡mi...

Avevi †U÷ †evwjs i‍¨vswKs‡qi kx‡l© Awk¦b

Bqvwmi kvni kxl©vm‡b _vKvi Avb›` ¯’vqx n‡jv gvÎ GK mßvn| jW©m †U‡÷ 10 DB‡KU wb‡q MZ mßv‡n †U÷ †evwjs i‍¨vswKs‡qi kxl©¯’vb `Lj K‡iwQ‡jb cvwK¯—v‡bi...

gy¯—vwd‡Ri Rb¨ `ytmsev`

wewmwei wdwRI-Wv³vi‡`i k¼v mwZ¨ cÖgvwYZ nIqvq GgAviAvB wi‡cv‡U© `ytmsev`B †c‡jb gy¯—vwdRyi ingvb| Zvi evg Kuv‡ai ¯­¨v‡cB (mywcwiqi j¨veÖvg A¨v‡›Uwiqi A¨vÛ †cv‡÷wiqi) mgm¨v aiv c‡o‡Q|...

wbe©vwPZ Kjvg

wbe©vwPZ Kjvg AviI...

we‡bv`b

A‡íi Rb¨ i¶v †c‡jb wgg!

A‡íi Rb¨ i¶v †c‡jb Awf‡bÎx we`¨v wmbnv wgg| Abb¨ gvgy‡bi ÔAvwg †Zvgvi n‡Z PvBÕ Qwei KvR Ki‡Z †bcv‡ji KvVgvÛy †_‡K †cvLviv hvIqvi c‡_ nVvr...

AvšÍR©vwZK

Zyi‡¯‹i 42 †nwjKÞvi I 14 hy×RvnvR Lyu‡R cvIqv hv‡”Q bv

Zyi‡¯‹i †mbvevwnbx Rvwb‡q‡Q, e¨_© mvgwiK Afy¨Ìv‡bi ci Zv‡`i 42wU †nwjKÞvi I 14wU hy×RvnvR Lyu‡R cvIqv hv‡”Q bv| GKRb ZywK© Kg©KZ©v GK mv¶vrKv‡i G K_v...

c«hyw³

†iKW© M‡o †mŠiwegv‡bi wek¦ ågY

†mŠikw³‡Z Pjv wegvb Ô†mvjvi Bgcvjm-UyÕ wek¦ ågY †kl Kij AvR g½jevi| †MvUv c…w_ex ågY †k‡l wegvbwU mshy³ Avie Avwgiv‡Z AeZiY K‡i‡Q| GK †duvUv R¡vjvwb...